Wszczęcie procedury ZRID jeszcze w starym roku

DW 767 odc. od km 0+600 – 3+021, Obwodnica Pińczowa, DW 766: w dniu 29.12.2017r. Wykonawca robót złożył projekt budowlany u Wojewody Świętokrzyskiego w celu wydania decyzji ZRID zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
DW 767 odc. od km 0+000 – 0+600 – Wykonawca w dniu 11.01.2018r uzyskał brak sprzeciwu organu na zgłoszenie.
Dokumentacja projektowa, która jest podstawą do wszczęcia procedury ZRID obejmuje kilka branż:
– drogowa
– kanalizacja deszczowa
– elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne
– elektroenergetyczna – przebudowa sieci nN i sN
– elektroenergetyczna – przebudowa sieci WN
– kanalizacja sanitarna
– sieć wodociągowa
– sieć gazowa
– sieć teletechniczna